Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

ผลตรวจออกมาเป็น “บวก” และมีอาการแสดงออกมาควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อตรวจเพิ่มเติมถึงความเสี่ยงอื่นๆส่วนกรณีที่ผล ATK เป็น ‘ลบ’ จะพิจารณาต่อว่า มีอาการหรือไม่ ถ้ามีอาการจะต้องตรวจ PCR ซ้ำเพื่อดูผลอีกครั้ง ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็ควรจะตรวจซ้ำทุก 7 วัน

0

Uncategorized

ความเสี่ยงมาก็กลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19 มาด้วยหากคุณเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการเดินทางให้ลองกักตัว ไม่พบปะผู้คนแล้วลองสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือไปในพื้นที่เสี่ยงและให้สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง

0

Uncategorized

ไวรัสโควิด19 จะสามารถแพร่เชื้อติอต่อกันได้ง่ายมากๆ โดยแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยที่มาจากจมูกหรือปากของผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นจากการไอหรือจามแล้วเราหายใจเอาละอองนั้นเข้าไปหรือมือไปสัมผัสกับละอองฝอยนั้นแล้วมาจับบริเวณใบหน้าทำให้เราได้รับเชื้อโดยทันทีซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ง่ายมากและมีกลุ่มเสี่ยงมากมายที่จะติดเชื้อร่วมกันซึ่งหากติดต่อกันได้ง่ายก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

0